Инфотека

Измама, компютърна измама и неправомерно използване на услуги

Автори: адв. д-р Мария Милушева, специалист по наказателно право и Диляна Чирпанлиева, студент по право

Измамата е престъпление, при което извършителите проявяват много изобретателност. Дали измама при покупка в интернет, по телефона, на входната врата или кредитна измама – интересно е, че жертвата сама нанася вреди, като ощетява собственото си имущество. Престъплението измама служи в това отношение и за разграничаването на законосъобразната и икономическа находчивост от измамната користна хитрост.

Следващата статия съдържа информация за незаконната дейност измама, типичните нейни прояви, компютърната измама и неправомерното използване на услуги без заплащане.

Състав на престъплението измама

Съгласно чл. 263 НК на наказателно преследване подлежи лице, което предизвиква или поддържа у някого заблуда чрез формиране на грешни представи или изкривяване и потискане на достоверни факти. Провокирането на лъжливи възприятия не води до наказателна отговорност, а по-скоро измамата трябва да доведе до вредоносно разпореждане с имущество от страна на жертвата. От субективна гледна точка деецът следва да действа с намерението да предостави на себе си или на трета страна незаконно финансово предимство.

 • Заблуждаване относно факти

Предмет на измамата могат да бъдат само факти. Фактите са обстоятелства от настоящето или миналото, които подлежат на доказване. Има както вътрешни (напр. намерения, познания), така и външни факти (напр. дали дадена стока е без дефект). Те трябва да се разграничават от субективни стойностни преценки и мнения. Измамата може да се осъществи изрично под формата на лъжа, както и конклудентно, например, ако клиентът в супермаркет подмени етикет с друг с по-ниска цена. Измамата може да бъде извършена и пасивно, ако например продавач на употребявани автомобили наруши задължението си да информира потенциален купувач, че дадена кола е претърпяла катастрофа.

 • Възбуждане и поддържане на заблуда

Измамата трябва да причини или подсили неверните представи на жертвата. Дори жертвата да таи съмнения в истинността на представените от измамника факти, според законодателството това обстоятелство не премахва наличието на заблуда. Не е наказуемо простото възползване от вече налична заблуда.

 • Имуществено разпореждане и имуществена вреда

Третото условие за наличието на извършена измама е доброволно разпореждане с имуществото, което непосредствено причинява финансова вреда - например сключване на обвързващ договор, предоставяне на услуги или работен труд или непредявяване на претенция. Чрез това разпореждане трябва да настъпи като краен резултат имуществена вреда, т.е. отрицателен баланс между стойността на паричното състояние преди и след чрез измама мотивираната себеощетяващата дейност на потърпевшия.

 • Наказателни санкции

Ако горепосочените условия са спазени, законът предвижда глоба или лишаване от свобода до пет години, в зависимост от конкретните обстоятелства.

Типичните прояви на измама в практиката

 • Измами при таксуване на лекарски услуги

Тази измама засяга непочтеното фактуриране на фиктивни или по-високо квалифицирани медицински услуги от лекари, зъболекари, психотерапевти и др. за сметка на здравноосигурителните каси или частни пациенти.

 • Инвестиционна измама

Таргет групата на инвестиционни измами са добросъвестни или наивни инвеститори, които биват привлечени от обещание за големи печалби и възвръщаемост. Инвестиционните посредници си служат с ескпертни и претенциозни понятия, възползвайки се от сложността на материята и неопитността на вложителя, напр. при купуването на криптовалути, независими от банковите системи. Няма преразглеждане на икономическата жизнеспособност на бизнес модела, сериозността и кредитоспособността на компанията не се контролират. Измамените, без да отчитат високия рисков потенциал, плащат по-висока цена за актива, отколкото е неговата обективна пазарна стойност. Предпоставка за наличието на измама е извършителят да знае, че конкретната инвестиция е безперспективна, или да заблуждава, че финансовият риск е много по-нисък.
Според федералната криминална полиция в Германия за година на "сивия капиталов пазар" се реализират до 2,5 милиарда евро чрез инвестиционни измами.

 • Измама при назначаване на работа

Измамите при кандидатстване за работно място включват случаи, при които даден служител не може да изпълни предопределената за него работа, тъй като няма необходимите квалификации, които се изискват. В резултат на това претенцията за възнаграждение не се компенсира от искането на работодателя за висока ефективност на труда. Извършителят, например, дава некоректна информация за завършено висше образование, наличието на съдебно досие или по-ранна дейност на ръководен пост.

 • Измама при назначаване на работа като чиновник

При назначаване на държавен служебен пост вредите се дължат на факта, че обещаното постижение има по-ниска икономическа стойност поради личната ненадеждност. Без значение е дали чиновникът действително е в състояние отлично да извършва поставените му задачи, достатъчно е, че той е измамил например относно своето съдебно минало.

 • Измама при откриване на сметка в банка

Тук става въпрос за случаи, в които граждани използват откраднати или фалшиви документи за самоличност, за да открият банкова сметка, в която съхраняват пари, придобити чрез незаконни дейности. В допълнение, банката бива подтикната към извършване на трансакции, които извършителят в действителност не желае да плати. Не става въпрос за сметки, при които не е възможно превишаване на наличната сума по сметката (Konto auf Guthabenbasis).

 • Кредитна измама

В този случай извършителят подвежда банков служител, че е в състояние и желае да изплати искания от него кредит. Доказателствата за доходите често са фалшифицирани, за да симулират кредитоспособността. Финансовата загуба възниква в момента на изплащане на заема, който не може да бъде възстановен. Въпреки това, няма измама, ако кредитополучателят е обезпечил заема си, например чрез ипотеки, прехвърляне на вземане или заложни права.

 • Измама при получаване на социални помощи

Една от най-често извършваните измами е получаването на социални помощи (за майчинство, жилище, безработица по Hartz IV, детски и др.), без да се отговаря на посочените изисквания. Често извършителите правят неверни изявления за доходи и имуществени блага или прикриват наследство. В практиката се отчитат и случаи на скриване на доходи от странична дейност, която даден гражданин упражнява в периода, в който получава социални помощи. Тук спадат и измамите за получаване на студентския кредит BАföG, като биват посочени по-ниски доходи на родителите.

 • Измама при директно дебитиране

При измами с директен дебит (Lastschrift) се злоупотребява с възможността за отмяна на транзакцията в рамките на осем седмици. Измамникът използва директните дебити като "краткосрочни заеми", при които банката кредитор първо изплаща исканата сума, след което в рамките на срока за отказ трябва да се поеме рискът от неплатежоспособност на титуляра на сметката.

Особено тежки случаи на измама

В особено тежък случай на измама, законът предвижда наказание лишаване от свобода от шест месеца до десет години. Както и при тежките случаи на кражба (вижте статиите ни за кражба на част I и част II) съдът не изхожда автоматично от по-строгата санкция, а се разглеждат конкретните, понякога смекчаващи вината обстоятелства. Особено сериозна измама извършва този, който

 • мами, за да изкарва прехраната си или като член на организирана група (банда)

 • причини големи финансови загуби или възнамерява да постави голям брой хора в риск от загуба на имуществени блага, като продължи да извършва измами

 • постави друг човек в икономическа трудност

 • злоупотреби с правомощията или длъжността си като държавен или европейски служител или

 • симулира настъпване на застрахователен риск, като запали вещ със значителна стойност, унищожавайки я частично или изцяло, или допринесе за потъването или засядането на кораб.

Измама, извършена от организирана група (банда) и измама по занаят

Квалификация на измамата е нейното професионално извършване като член на банда. В този случай съдът изхожда от по-високата санкция, т.е. лишаване от свобода от една година до десет години, в по-малко тежки случаи от шест месеца до пет години. За наличието на банда са необходими минимум трима души, събрали се за определен период от време с цел системно извършване на измами или фалшифициране на документи. Извършената измама трябва да е планирана от групата, индивидуални престъпления не попадат в тази група. Измама по занаят може да е налице, когато нелегалната дейност е предназначена да служи за препитание на извършителя.

Компютърна измама

В дигиталната ера все по-голямо значение придобива компютърната измама съгласно чл. 263а НК. В този случай не физическо лице е адресат на заблудата, „измамена“ бива машина. Наказанието, както и при класическата измама, е глоба или лишаване от свобода до 5 години. Нарушителят повлиява върху резултата от процес на обработка на данни. Законът споменава 4 начина на действие, а именно:

 • неправилно програмиране на дадена програма

 • използване на неправилни или непълни данни

 • неоторизирано използване на данни

 • друго неразрешено повлияване на процеса на обработка на данните

Типични примери за компютърни измами са манипулиране на програма, злоупотреба с данни на банков автомат, неразрешен достъп до акаунти чрез "фишинг" и др.

Неправомерно използване на услуги без заплащане

Според чл. 265а НК закона престъпва човек, който използва масови услуги, без да плаща за тях. В тази категория попадат пътуването с градски транспорт без пътна карта или промъкване на обществено събитие като концерти, театрални спектакли и др. без билет за вход. Типичен пример представлява пътуването с градския транспорт без билет. Този наказателен състав е изпълнен и при манипулиране на чисто механичен процес, например закупуване на напитка от автомат с фалшиви монети. Предвидената санкция е глоба или лишаване от свобода до една година, ако престъплението не е застрашено с по-тежко наказание спрямо други законови разпоредби.