Инфотека

Кражба, кражба извършена от организирана група и кражба при влизане с взлом Част 1

Автори: Адвокат д-р Мария Милушева, специалист по наказателно право, и Петър Алике, стажуващ в правна кантора

Случвало ли Ви се е да вземете хавлията от хотелска стая като сувенир от приятното пътуване и луксозния хотел? Наблюдавали ли сте, как някой скрива пакетче дъвки в джоба си в някой супермаркет? Вероятно сте чували по новините за дързък обир на скъпи бижута в частен дом? Макар и различни по значимост, трите примера описват едно и също наказуемо деяние, с което сме конфронтирани редовно, а именно кражба. Кражбата е най-често извършваното нарушение на наказателния кодекс в Германия, като през 2017 г. са регистрирани над 1 милион кражби или почти 1/5 от всички извършени през годината престъпления на територията на държавата (Източник: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/212/umfrage/polizeilich-erfasste-straftaten/, версия от: 24.04.2018).

Тази незаконна дейност е предмет на настоящата статия, която си поставя за цел в следващите страници да коментира различните случаи, при които е налице кражба, както и наказанията, с които същите биват санкционирани.

Кражба

Според Наказателния кодекс на Германия (Strafgesetzbuch – StGB) съгласно чл. 242 НК кражба извършва лице, което отнема чужда движима вещ от владението на другиго без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои. Необходимо е извършителят без съгласие на притежателя на вещта да упражнява фактическа власт върху нея, както и да възнамерява да отнеме съответната вещ или въплътената в нея стойност за продължителен период от време. Ако горепосочените предпоставки са налице, е изпълнен съставът на наказателното престъпление кражба, за което законът предвижда парична глоба или лишаване от свобода до 5 години. Също така, съгласно чл. 242 ал. 2 НК, дори и опитът за кражба е наказуем.

Кражба в дома и семейството

Ако лицето, пострадало от кражбата, е роднина или настойник на извършителя или пък полага грижи за него в съответствие с чл. 247 от Наказателния кодекс деянието се преследва само по изрична молба на пострадалото лице (Strafantrag). Същото важи, ако пострадалият живее в едно домакинство извършителя на кражбата.

Кражба на вещи с ниска стойност

Ако имаме случай на кражба на вещ с ниска стойност (границата според съдебната практика е 25 евро), престъплението се разследва само при подадена изрична молба. Това не важи, в случай че прокуратурата установи наличието на засилен обществен интерес към съответното наказателно преследване, чл. 248 a НК.

Кражба в особено тежък случай

Законовата уредба в чл. 243 от Наказателния кодекс дава примери за случаи (т.нар. "Regelbeispiele"), при които деянието се тълкува като особено тежък случай на кражба. Приема се, че тежконаказуема кражба е налице, когато

  • извършителят влезе с взлом в сграда, служебно или работно помещение, използва фалшив ключ или друг предмет, непредвиден да предостави достъп или се скрие в даденото помещение
  • открадне вещ, специално обезопасена срещу кражби
  • краде професионално или за да изкарва прехраната си
  • открадне от църква или друга религиозна сграда сакрален предмет или такъв, който се използва при провеждане на богослужение
  • открадне вещ, която представлява културна, историческа или научна ценност и е изложена публично
  • краде, възползвайки се от безпомощността на друг човек или от всеобща опасност (напр. пожар, наводнение)
  • открадне оръжие

При особено тежки случаи на кражба, по смисъла на чл. 243, ал. 1 от Наказателния кодекс, е предвидено наказание лишаване от свобода от 3 месеца до 10 години. Възможно е да има смекчаващи вината обстоятелства, които в контекста на конкретния случай да накарат съда да се откаже от предвиденото за тежки случаи наказание. От друга страна, при определени ситуации съдът може да класифицира даден казус като особено тежък случай на кражба, без той да е описан в чл. 243 НК.

Въоръжена кражба

Сред т.нар. квалифицирани състави (Qualifikation) на кражба, законодателят урежда случаите на въоръжена кражба съгласно чл. 244 НК. Въоръжена кражба е налице, ако извършителят (или негов съучастник) носи оръжие или опасен инструмент. Достатъчно е оръжието да се намира в близост и извършителят да може да си послужи с него по всяко време. Като опасен инструмент може да се разглежда и на пръв поглед безвреден предмет – напр. вратовръзка, ако се използва за удушаване. Детски играчки като пистолети също могат да попаднат в тази категория, ако заблуждават, че са истински, но не и напълно безопасно червило, което трябва да имитира дулото на огнестрелно оръжие, пристиснато в гърба на жертвата.

Разликата спрямо горе посочените примери спрямо чл. 243 НК, които подлежат на опровержeние, се състои в това, че при налична квалификация съдът трябва да приложи по-строга санкция. В случай на въоръжена кражба това е лишаване от свобода от 6 месеца до десет години.

Кражба, извършена от организирана група (банда)

Според чл. 244 НК извършването на кражба като чл. на организирана група (банда) се наказва с наказание лишаване от свобода за период от 6 месеца до 10 години. За наличието на банда са необходими минимум трима души, събрали се за определен период от време с цел системно извършване на грабежи или кражби. Спонтанна кражба на каса бира от двама приятели на студентско парти, не се смята за кражба, извършена от организирана група. Необходимо е в съответното престъпление да участват минимум двама членове на бандата, като единият може да изпълнява само ролята на помощник (напр. да осигури оръжие или да пази на пост). Престъплението трябва да е планирано от бандата, членството в такава не е автоматично признак за квалифицирана кражба. Ако в същото време е налице тежко престъпление по смисъла на чл. 243 НК или е извършена кражба с оръжие или на жилище с влизане с взлом, наказанието е лишаване от свобода от 1 до 10 години, чл. 244a НК.

Кражба при проникване в частен дом

Кражба при влизане с взлом, използвайки фалшив ключ или скривайки се в жилище е налице, когато това пространство поне временно служи за обитаване. В този случай се налагат наказания от 6 месеца до 10 години лишаване от свобода. По-строга санкция е предвидена при проникване в частно жилище, използвано за постоянно пребиваване, а именно от 1 до 10 години лишаване от свобода.

Ако тази статия е предизвикала интереса Ви, препоръчваме да прочетете и втората част, която предлага информация за събирането и разглеждането на доказателства при горепосочените престъпления.