Правна защита

Европейски и международни наказателни дела

Нашата кантора се откроява чрез специализираните си услуги в областта на европейското и международно наказателно право. Всеки казус, който попада под юрисдикцията на минимум две различни държави, поставя въпроси, чието разрешение изисква познания в тази правна област. Ние предлагаме консултации на немски, български, английски и италиански език и познаваме културата на различните европейски народи. Д-р Милушева е защитила дисертация в областта на европейското наказателно право. Темата на нейния труд е „Изпълнението на европейската заповед за арест и конфликтът между ефективното наказателно преследване и защитата на човешките права“. В научната работа тя се фокусира върху изконната дилема между обществената сигурност и свободата на личността – една задочна дискусия, която играе важна роля във всеки наказателен процес. Адвокат д-р Милушева не пропуска възможност да актуализира своите познания чрез допълнителни курсове и специализации по актуални теми.

Ако възникнат въпроси от италианското, австрийското, швейцарското право или това на Лихтенщайн, то тогава ние се консултираме с партньорите на кантората в съответната страна.
Въпроси от българското наказателно и наказателно процесуално право разрешаваме в екипа на кантората благодарение на колегите, които са завършили право в България и разполагат с практически опит в областта на българското правораздаване.

В областта на европейското и международното наказателно право най-често биват разглеждани следните тематични комплекси:

Европейска заповед за арест (Europäischer Haftbefehl) и екстрадиция

 • Осъждане в друга държава членка за същото деяние
 • Липса на наказуемост на деянието в двете държави
 • Просрочване на давност
 • Липсваща наказателна отговорност
 • Паралелно наказателно производство в две държави за същото или за друго деяние
 • Отлагане на процедура по хуманитарни или здравословни причини
 • Защита на човешки права и причини за отказ на предаването
 • Отмяна на европейската заповед преди предаването на лицето

Защита в наказателни производства срещу чуждестранни граждани

Нашата кантора е специализирана в защитата на чуждестранни граждани в немското наказателно производство. Една голяма част от нашите клиенти са български граждани, които се намират в България, Германия или в друга държава членка на Европейския съюз.

 • Права на чуждестранни граждани от ЕС в немското наказателно производство (устен преводач в наказателното производство)
 • Двойно наказание и многократно преследване
 • Задържането под стража на чуждестранен гражданин
 • Наказателно престъпления според закона за чужденците и закона за производството при предоставяне на убежище (Ausländer- und Asylverfahrensgesetz)
 • Отказ от изпълнение на присъдата при предаване на друга страна
 • Трансфер на осъдено лице с цел изпълнение на присъдата
 • Различна ценностна система като фактор при образуване на наказанието
 • Приспадане на наказания и присъди, произнесени в чужбина

Защита при наказателни процедури за деяния, извършени в чужбина

 • Инкриминиране на деянието на мястото на извършване (Tatortstrafbarkeit)
 • Отхвърляне на доказателства, събрани при разследване в чужбина
 • Причини за прекратяване на преследването по причини, произтичащи от чуждестранно право
 • Определяне на наказанието според предвидения размер в чуждестранното право

Наказателни производства в няколко държави

 • Защита от многократно преследване за едно и също деяние
 • Конфликт на компетентности при конкуриращи се юрисдикции според мястото на извършване на престъплението
 • Забрана за двойно наказание: международна/европейска/ национална
 • Приспадане на сроковете на задържане за целите на разследването и за целите на прехвърлянето
 • Прекратяване на производството в Германия заради прехвърляне и експулсиране в чужбина
 • Забрана на двойно наказание за едно и също деяние (Strafklageverbrauch)

Закрилата на основните европейски и човешки права представляват ключова задача на защитата в тази правна област. Д-р Милушева представлява избрани клиенти пред Съда на Европейския Съюз в Люксембург и пред Европейския Съд за човешки права в Страсбург.

Експертни познания, смели решения и достатъчно опит – параметрите на нашия успех.

Правна защита