Инфотека

Европейска заповед за арест

Автор: адв. д-р Мария Милушева, специалист по наказателно право

Кой не е чувал за нея? Европейската заповед за арест е най-известната мярка в областта на съвместното сътрудничеството на държите-членки на ЕС. Инструментът е въведен по повод масовото чувство на несигурност след атентатите в Ню Йорк през историческия 11.9.2001. В практиката е известно, че нейната дълга ръка може да стигне всеки предполагаем извършител и да го върне обратно в държавата, където е било извършено престъпление. Тази статия има за цел да запознае с основите на правния инструмент, без да има претенцията на изчерпателно изложение.

Същност на европейската заповед за арест

Европейска заповед за арест представлява съдебно решение, издадено в държава-членка на ЕС, което има за цел задържане и предаване на търсено лице на друга държава с цел провеждане на наказателно преследване или изпълнение на наказание лишаване от свобода, или на мярка, изискваща задържането му. Процедурата, наложена от Рамковото решение на Съвета на Европейския съюз от 13 юни 2002 г. се основава на принципа на взаимното доверие и признаване на съдебни решения. Този принцип гласи, че ако един съдебен акт е бил издаден в държава-членка на ЕС, то той трябва да бъде признат във всички останали държави-членки като такъв и да има същите правни последици. Например ако в Германия е издадена национална заповед за арест, която има силата на ограничаващо свободата решение, то следва тази заповед да предизвика задържането под стража на дадено лице в Италия, България, Австрия и прочие.

Българската уредба на европейската заповед за арест

Спрямо български граждани инструментариумът на европейската заповед за арест се прилага на практика, когато са заподозрени в извършване на престъпление в друга държава-членка на ЕС. Ако в България постъпи европейска заповед за арест от Германия, Австрия, Лихтенщайн или друга държава-членка, то процедурата по предаване се определя от българския Закон за екстрадицията и европейската заповед за арест (публикуван в ДВ бр. 46 на 03.06.2005 г.). В частност процедурата по изпълнение на европейската заповед за арест се урежда от глава пета на горе упоменатия закон (чл. 35 до чл. 66 ЗЕЕЗА). Д-р Милушева е защитила дисертация на тема "Изпълнението на европейската заповед за арест и конфликта между ефективното наказателно преследване и защитата на човешките права - Едно практически насочено изследване въз основа на България". В научния си труд тя се занимава с българския Закон за екстрадицията и европейската заповед за арест и познава тънкостите на материята и тяхното приложение в съдебната практика на българските съдилища.

Процедура по предаване въз основа на европейска заповед за арест

Процедурата по предаване въз основа на европейска заповед за арест се провежда на първа инстанция в едно от 28-те окръжни съдилища на Република България в рамките на кратки срокове. При постъпване на европейска заповед за арест по един от надлежните начини (поща, факс, и-мейл и др.) съдът насрочва съдебно заседание в 7-дневен срок от задържането на лицето, в рамките на което му разяснява правото му да даде съгласие за предаване на издаващата държава членка, както и да направи отказ от прилагане на принципа на особеността. Когато исканото лице даде съгласие да бъде предадено, съдът постановява ограничена процедура за проверка на условията. В тези случаи например фактът, че в България е заведено наказателно производство заради същото престъпление, което е посочено в европейската заповед за арест, няма правно значение.

Ако исканото лице не даде съгласието си да бъде предадено на издаващата държава, компетентният съд проверява дали европейската заповед за арест съдържа определените от закона реквизити (данни за исканото лице, координати на издаващия орган, време и място на деянието и т.н.). Освен това следва да се провери наличието на определени причини, които възпрепятстват предаването на исканото лице. Следните основания за отказ имат особено значение в съдебната практика:

  • влязла в сила присъда за същото деяние, за което се иска предаването с европейската заповед за арест (ne bis in idem),

  • наказателното производство в България за същото престъпление е било прекратено,

  • спрямо българското законодателство изпълнението на наказанието е погасено по давност.

Европейска заповед за арест и презумпция за невинност

Изпълняващият съд не проверява въпроса за вината, т.е. въпроса дали лицето е извършило деянието, в което е обвинено, или не, няма отношение в делото по предаване въз основа на ЕЗА. Решението по този въпрос се постановява само от компетентния съд в издаващата държава. Постъпи ли ЕЗА в България, съдът трябва да се довери на преценката на издаващата държава и да приеме, че е на лице основание за издаване на ограничителната заповед. По време на процедурата за предаване често се поставят основите за изхода на наказателното производство в държавата, издала европейската заповед за арест. Принципно европейската заповед за арест не трябва да съдържа пълна информация за деянието, в което е обвинено лицето или за доказателствата и събраните от органите по наказателно преследване материали. При вземането на решение дали да се направят показания по същество пред компетентния съд в България следва да се вземе под внимание липсата на горе упоменатата информация.

Ако исканото лице желае да представи оправдаващи или смекчаващи вината обстоятелства, се препоръчва да бъде осъществен контакт с адвокат, който има правоспособност в издаващата държава. С негова помощ могат да бъдат проверени възможностите за прекратяване на наказателното следствие в държавата, която е издала европейската заповед за арест и респективно същата да бъде отменена.

Когато европейската заповед за арест е издадена с цел провеждане на наказателно преследване срещу гражданин на изпълняващата държава или лице, постоянно пребиваващо в нея, предаването на това лице се извършва при предварително изискана от издаващата държава гаранция, че след като лицето бъде изслушано на нейна територия, ще бъде върнато в издаващата държава. С други думи, още при процедурата по предаване въз основа на европейската заповед за арест може да се уреди въпроса за изтърпяване на наложеното наказание в България, ако лицето бъде осъдено в другата държава.

Д-р Милушева може да Ви предостави цялостна стратегия на защита, която да обхваща българските и немските правни норми и да съблюдава съдебната практика в България и Германия.

Правата на засегнатото лице

В производството по предаване въз основа на ЕЗА българският гражданин се намира "под закрилата" на Хартата на основните права на ЕС, Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи и Конституция на България. Конкретно засегнатото лице има следните права:

  • Право да бъде информирано относно съдържанието на европейската заповед за арест.

  • Право на адвокат по делото за предаване в България.

  • Право на служебен и/или избран адвокат и право да си избере служебен адвокат по наказателното производство в Германия.

  • Право на преводач, ако не владее български респ. немски език.

  • Право да бъде изслушано пред решаващия съд.

  • Право да обжалва, ако не е съгласно с решението на окръжния съд.

Съвет на адвоката

При издадена в Германия европейска заповед за арест има възможности за проверка на националната заповед за арест и отмяна на европейската заповед за арест. Макар и много рядко тази теоретична възможност може се реализира със съдействието на опитен защитник по наказателни дела и засегнатото лице да бъде освободено. Нашата кантора е специализирана в областта на наказателното право, като д-р Милушева разполага с експертни познания в областта на сътрудничеството по наказателни дела в Европа. В случай на своевременно упълномощаване тя може да получи достъп до материалите по делото и да предостави на немските власти оневиняващите доказателства още по време на процедурата по предаване в България. Вашият защитник може да убеди немските власти да отменят европейската заповед за арест, което означава, че засегнатото лице няма да бъде предадено за целите на наказателното преследване в Германия. Често разбираме, че финансови притеснения осуетяват своевременния контакт с нас. Ето защо ние Ви информираме, че имате право на финансова помощ от държавата, за да ангажирате адвокат д-р Милушева със защитата на Вашия близък в Германия. Повече информация ще намерите в нашата статия "Кой кой е в немското наказателно производство? Защитник: защитник по избор и служебен защитник"