Инфотека

Забрана за шофиране при неспазване на ограничението за скоростта

Автори: Адвокат д-р Мария Милушева, специалист по наказателно право, и Петър Алике, стажуващ в правна кантораПревишаването на допустимата скорост при шофиране може да доведе не само до значителни глоби, но и до лишаване от право на шофиране за срок от един до три месеца.

Настоящата статия цели да представи общ поглед върху случаите, в които най-често превишаването на допустимата скорост на шофиране води до отнемане на свидетелството за управление на моторното превозно средство (МПС), както и върху тези, в които това наказание може да бъде избегнато.

Регулярна забрана за шофиране

Според параграф 25 на германския Закон за движение по пътищата, съответната контролна служба или разпореждащият се съд могат да наложат и забрана за шофиране в срок от до три месеца на този, на когото вече е било наложено административно наказание „парична глоба“. Това важи с особена сила за случаите, в които съответното лице е нарушило грубо или нагло задълженията си като водач на МПС.

Наредбата-каталог за налагане на глоби на водачите на МПС в Германия (BКatV) указва кои са т.нар. регулярни случаи, в които трябва да бъде наложено наказание „отнемане на свидетелство за управление на МПС“. Ако скоростта, с която се шофира дадено МПС с обща допустима маса до 3,5 т., надвишава предписаната скорост с 31 км/ч в населено място, то според параграф 4, алинея 1, точка 1 от BКatV във връзка с 11.3.9 от BКatV имаме случай, в който шофьорската книжка на водача трябва да бъде отнета за срок от един месец. Същото наказание се налага на водачи на МПС, превишили максималната допустима скорост извън населено място с 41 км/ч. В зависимост от скоростта, с която е надвишена максимално допустимата скорост, наложените наказания могат да достигнат до максимум три месеца лишаване от право на управление на МПС.

Изключения от регулярната забрана за шофиране

Ако сте получили постановление (Bußgeldbescheid) за наложена глоба и е разпоредена забрана за шофиране поради превишаване на максимално допустимата скорост, но Вие сте на мнение, че ограничителният знак не е бил видим за Вас или че са налични други смекчаващи вината обстоятелства, то тогава трябва да действате незабавно и да подадете възражение. Забраната за шофиране може да бъде избегната, само ако са налице конкретни причини, които еднозначно да удостоверяват, че не става въпрос за грубо или неколкократно извършено нарушение. При всички случаи е препоръчително да се свържете с адвокат възможно най-бързо. Специалистът ще проучи дали във Вашия случай не са налице особени обстоятелства и ще представи аргументите Ви пред съда, така че най-строгото наказание да бъде избегнато.

  • Инцидентна грешка

    Съдът може да отмени забраната за шофиране въпреки обективно тежкото нарушение, ако водачът на превозното средство субективно не може да бъде обвинен в особено безотговорно поведение. Има случаи, в които шофьорът не е превишил скоростта нарочно нито е действал небрежно. В съдебната практика са известни т. нар. случаи на „Augenblicksversagen“, в превод на български т.нар. „инцидентна грешка“. Така биват окачествяване случай, в които превишаването на скоростта се дължи просто на недоглеждане на знака, ограничаващ скоростта, а не на преднамерено или безотговорно отношение на водача. Аргументът, че даден водач не е видял ограничителния знак по принцип не е достатъчен, за да направи съдът изключение от регулярно предвидената забрана за шофиране, освен ако това твърдение не е достоверно.
  • Напълно достоверно звучи твърдението на водача, когато не познава мястото, през което преминава, пропуснал е респ. не е видял табелата за навлизане в населено място и въз основа на местните дадености (вид на шосето, застрояване в околността) решава, че той се намира извън населено място. Съдът би трябвало да приеме заявлението на водача, че е допуснал „инцидентна грешка“, ако не са налице обстоятелства, въз основа на които шофьорът е трябвало да забележи, че превишава скоростта. Проблем се появява тогава, когато водачът твърди, че не е видял табелата, но от поведението на останалите участници е трябвало да направи сам извода, че в определения участък е в сила ограничение на скоростта. Когато всички останали участници се движат значително по-бавно, то тогава на нарушителя трябва да му стане ясно, че той кара по-бързо, т.е. надвишава максимално допустимата скорост за движение. Ако са налице такива обстоятелства, съдът няма да приеме, че е налице „инцидентна грешка“.

  • Заплаха за екзистенцията

    Ако забраната за шофиране се окаже прекалено строга мярка спрямо извършеното нарушение, според съдебната практика същата може да бъде отменена, ако са налице смекчаващи вината обстоятелства или ако се установи, че определеното наказание е твърде тежко. При определянето на това дали забраната за шофиране е твърде строга мярка може да се вземат предвид последствията за професията и икономическото състояние на нарушителя от едно такова наказание. Забраната за шофиране може да бъде избегната особено в случаи, в които екзистенцията на наказания може да бъде застрашена. Например, когато от забраната за шофиране би последвала загуба на работното място поради уволнение. В такива случаи някои съдилища отменят регулярното наказание за забрана за шофиране и за сметка на това увеличават паричната глоба, особено когато нарушителят е професионален шофьор.

  • Особени обстоятелства

    В единични случаи съдът може да отмени забраната за шофиране, ако са налице съществени специфични обстоятелства, свързани с нарушението или личността на нарушителя, които налагат изключение от предвиденото регулярно наказание. Специфичният казус може да бъде, например, събитие с характер на изключение, при което засегнатият е показал по време на или след извършване на нарушението, че дисциплиниращият ефект на забраната за шофиране е излишен. Това означава, че не е необходимо да се налага забрана, защото нарушението е извършено от лице, което се придържа към закона, няма други нарушения и е превишило скоростта в абсолютно сублимна ситуация по разбираеми причини. Пример, който би онагледил подобен казус, е ситуация, при която иначе напълно безупречен шофьор кара с много голяма скорост, за да окаже помощ на сърдечноболен близък роднина като го закара до болнично заведение.

Облекчение при изпълнение на наказанието „забрана за шофиране“

Законът предвижда възможността за известна гъвкавост при постановяване на най-тежкото наказание за шофьори, превишили максимално допустимата скорост. Така например, забраната може да бъде ограничена само до определени видове МПС, за да може нарушителят не само да научи своя „урок“, но и да продължи да бъде мобилен. При професионални шофьори, например, наказанието може да се отнася само до лични и товарни автомобили в категорията „В“. Изключени от наказанието могат да бъдат обаче превозни средства от категорията „С“, за да може професионалният шофьор да продължи да извършва служебните си задължения. Лекотоварни превозни средства могат да бъдат изключени от наказанието на гражданин, който няма достъп до обществен транспорт, а може да използва единствено собствения си автомобил, за да достигне до работното си място.

Законът дава възможност също така в срок от четири месеца, считано от влизането в сила на съдебното решение, нарушителят сам да определи момента, от който да започне да изпълнява забраната. Такава възможност съществува само тогава, когато подобно наказание не е било налагано на нарушителя през последните две години преди извършването на административното нарушение и когато също така до постановяване на решението не е бил наказван с друга забрана за ново нарушение на ограничението на скоростта. По този начин забраната може да бъде изпълнена, например, по време отпуска или през друг период от време, през който да не затруднява прекалено много ежедневието на засегнатото лице.