Инфотека

Убийство и други престъпления срещу живота

Автори: адв. д-р Мария Милушева, специалист по наказателно право и Диляна Чирпанлиева, студент по право

Медийната и публична среда се разтърсват след почти всяко извършено убийство. Журналисти, политици и мнозина граждани изискват т.нар. справедливост и възможно най-тежко наказание за извършителя. Очакванията на обществото налагат понякога предполагаемият виновник да бъде подведен сравнително бързо под наказателна отговорност. Възможно е този натиск да доведе до едно прибързано правосъдие без прецизно разглеждане на всички уличаващи и оневиняващи доказателства и доказателствени средства. Ето защо е особено важна ролята на защитника в наказателни производства срещу обвинения в убийство, който проверява всички обстоятелства, които са в полза на обвиняемия и следи за спазването на честен и справедлив процес.

В настоящата статия искаме да запознаем нашите читатели с различните престъпления против живота, а именно убийство (Totschlag), тежко квалифицирания състав на умишлено убийство (Mord), телесна повреда с последица смърт (Körperverletzung mit Todesfolge) и непредумишлено убийство (fahrlässige Tötung).

Убийство (Totschlag)

Съгласно чл. 212 НК убийство е актът на отнемане на живота на друг човек. Умъртвяването може да бъде извършено по най-различен начин, например чрез удушаване, удавяне, прострелване, заразяване със смъртоносна болест. В съдебната практика е спорно, дали заразяването със СПИН, при което смъртта настъпва след години, попада в тази категория, смята се че липсва умисъл.¹ Наказуем е и този, който ускори настъпването на нечия биологична смърт. Убийство може да бъде извършено и чрез бездействие, напр. ако майка остави бебето си да умре от глад. Бездействието е наказуемо, когато „извършителят“ има правна или фактическа позиция, която го задължава да предотврати настъпването на смъртта, в предходния случая това е ролята на родител. От субективна гледна точка обвиняемият трябва да е действал с умисъл.

Наказанието е лишаване от свобода не по-малко от 5 години, в по-тежки случаи грози и доживотна присъда. В случай на провокация от страна на жертвата и извършване на убийството в състояние на афект, съдът може да приложи по-лека санкция, а именно от 1 до 10 години лишаване от свобода в зависимост от конкретните обстоятелства.

Тежко квалифициран състав на убийство (Mord)

В немското законодателство в съответствие с чл. 211 НК едно умъртвяване може да изпълни и по-тежко квалифициран състав на убийство с оглед на подбудите, метода на извършване и особено осъдителна цел на убийството. В такъв случай наказанието е доживотна присъда.

Признаците за наличието на тежко квалифициран състав на убийство се делят на 3 групи:

 • Особено осъдителни подбуди

 • Търсене на удоволствие от убийството – когато импулсът за убийство възниква от желанието друго човешко същество да бъде умъртвено, например от любопитство или скука

 • Задоволяване на сексуалния нагон – когато извършителят търси сексуално удовлетворение в акта на умъртвяване, търси възбуда от контакт с труп или прилага насилие с цел изнасилване

 • Алчност – преследването на печалба на всяка цена, например убийство на роднина с цел получаване на наследство или убийство по поръчка

 • Други морално осъдителни причини, тоест други подбуди, които стоят в абсолютен морален разрез с общоприетите ценности – напр. убийство по ксенофобски причини

 • Особено осъдителни методи на извършване

 • С особена жестокост – когато извършителят причинява особено жестока физическа или емоционална болка, например при прилагане на разнообразни мъчения над жертвата преди финалния умъртвителен акт

 • Със средства за масово унищожение, например убийство посредством експлозив

 • Коварно – когато извършителят се възползва от безпомощността или наивността на жертвата, напр. при неочаквано нападение в гръб или по време на сън

 • Особено осъдителна цел

 • убийство с цел да бъде улеснено или прикрито друго престъпление, напр. убийство на очевидец на предходно престъпление или убийство на жертвата на сексуално насилие

Решаваща е субективната представа на извършителя. Например ако той изхожда от наивността на своята жертва и подари вино, което съдържа отрова, а жертвата от своя страна разбере неговите намерения и подбуди и не се докосне до отровната напитка, извършителят ще е извършил опит за убийство с квалифициран състав (коварно убийство).

С оглед на тежката присъда всички признаци, които говорят за наличието на по-тежко квалифициран състав на убийство, биват щателно разгледани и разисквани в съдебната зала, преди да бъде наложена санкцията доживотен затвор. Защитата в наказателни производства заради убийство при особено осъдителни обстоятелства представлява висша лига в адвокатската практика и изисква изключително професионален подход.

Телесна повреда, довела до смърт (Körperverletzung mit Todesfolge)

При фатални телесни повреди конкретната опасност от основното престъпление обикновено трябва да е отразена в тежката последица, а именно смъртта, за да може тя да бъде вменена на извършителя в отговорност. Ако ходът на събитията противоречи на житейския опит и по никакъв начин не е предвидим, то резултатът се разглежда като нещастно събитие. Не е необходимо смъртта да е резултат на вече нанесената телесна повреда, тя може да произтича и от самия акт на прилагане на насилие. Под наказателна отговорност по чл. 227 НК може да бъде подведено лице, което удря другиго, който вследствие на шок и паника претърпява инфаркт и умира. Дори наранявания, които потърпевшият сам си нанася вследствие на непредпазливост, могат да бъдат приписани на нанеслия телесна повреда, напр. ако неговата жертва поради голям страх от преследване скочи от високо. Такава реакция не противоречи на житейския опит.

Който причини другиму смърт по непредпазливост вследствие на умишлено нанесена телесна повреда, се наказва съгласно член 227 НК с лишаване от свобода в срок от не по-малко от три години. При по-малко сериозни случаи се прилага санкция лишаване от свобода от една до десет години.

Убийство по непредпазливост (Fahrlässige Tötung)

Дали нежелана катастрофа или злополука на работното място – всеки гражданин може да се окаже конфронтиран с обвинение за убийство по непредпазливост. При движение по пътя това може да се случи, ако не се спазват съответните правила за движение (например изпреварване въпреки забрана или превишаване на скоростта). Съставът на чл. 222 НК е изпълнен, само когато пропускането на мерки за предпазливост респ. полагане на необходима грижа е станало причина за смъртта на човека. Ако не може да се изключи със сигурност, че дори при прилагане на необходимата предпазливост и спазване на всички правила, смъртта би настъпила, наказателната отговорност за небрежното убийство отпада. Предвидената санкция е лишаване от свобода до 5 години или парична глоба.

Самозащита

Дори едно убийство да е извършено, то неговата незаконосъобразност е под въпрос, когато има извиняващи за извършителя обстоятелства – например защита от нападение. Съгласие от страна на жертвата не извинява деянието, но може да бъде взето предвид при определяне размера на присъдата. Деяние, извършено в ситуация на неизбежна отбрана, е правомерно съгласно чл. 32 НК. Неизбежна самоотбрана е защитата, необходима за предотвратяване на непосредствено нападение върху личността или правата на пряко засегнатия или тези на друг човек. Непосредствена атака от своя страна е налице, когато тя ще последва във всеки момент, вече е започнала или все още продължава. Актът на защита трябва да е необходим и подходящ да отблъсне атаката. Той трябва да е най-лекото от всички възможни и еднакво ефективни средства за защита. Дори защитаващият да превиши пределите на неизбежна отбрана, той не бива да бъде подвеждан под наказателна отговорност, ако е действал под въздействието на страх, шок или объркване, член 33 НК.

Изключващи вината обстоятелства

Ако са налице обстоятелства, изключващи вината, то извършителят не бива да бъде наказан за действията си. Неспособни да носят наказателна отговорност са деца, ненавършили 14 години, както и невменяеми поради психическо разстройство или умствена изостаналост, които не са в състояние да възприемат свойството и значението на постъпката си. При престъпления срещу живота вината бива смекчена при концентрация на алкохол в кръвта, по-висока от 2,2 промила, и изцяло отпада при повече от 3,3 промила. Посочените стойности формират само приблизителни граници, винаги е необходимо разглеждане на обстоятелствата в контекста на конкретния случай. От значение е поведението на подсъдимия преди извършване на наказуемото деяние, дали той често консумира алкохол или няма навик да пие, неговият толеранс към алкохол. Същото се отнася и за влиянието на наркотици и други упоителни вещества.

Нашият адвокатски съвет

При обвинение за извършено убийство задължително потърсете правна помощ. Не давайте показания, преди да сте се посъветвали с адвокат, имате право да мълчите. Всяко Ваше показание може да бъде използвано срещу Вас в рамките на съдебното производство. Д-р Милушева ще се запознае с документите по делото и наличните доказателства и ще прецени тяхната годност и тежест пред съда. Благодарение на своя богат опит и успешна практика може да Ви предостави адекватна стратегия за защита. При необходимост ще бъдат потърсени и приведени нови доказателства, подкрепяйки тезата на подсъдимия. Дори да преобладават уличаващи доказателства, всеки случай е индивидуален и в обхвата на наказателната рамка съществува широко поле на действие от гледна точка на очакваното наказание. Макар и високата концентрация на алкохол в кръвта да говори за отпадане на вината, всичко зависи от конкретния случай и подлежи на аргументация.¹ Fischer, StGB, §212 Rn. 4.