Инфотека

Шофиране в нетрезво състояниe в Германия

Автор: адв. д-р Мария Милушева, специалист по наказателно право

Водачите на пътно-транспортни средства трябва да са в състояние да участват в пътното движение, без да предизвикват опасности и заплахи за другите участници. Тъй като шофирането в нетрезво състояние може да застраши здравето, живота и собствеността на други участници в движението, то се санкционира. В зависимост от степента на алкохолно съдържание водачът, който управлява моторно-превозно средство след употреба на алкохол, може да бъде подведен по административна или наказателна отговорност.

Нула промила или абсолютна забрана за употреба на алкохол преди шофиране

В Германия първото разрешение за управление на моторно-превозно средство се издава пробно за период от две години. На водача, който е получил разрешително за първи път, е абсолютно забранено да консумира алкохол, преди да шофира. Нарушението на забраната е свързано с административна глоба в размер от 250,00 € и записването на две точки в централния регистър във Фленсбург. Възможно е при нарушение по време на пробния период той да се удължи с още четири години или водачът да бъде задължен да посети теоретичен семинар.

0,25 промила концентрация на алкохол в издишания въздух

Ако полицейски служители имат съмнение, че даден водач е употребил алкохол, може да бъде направена проверка с техническо средство, наречено дрегер. Ако при проверката се окаже, че концентрацията на алкохол в издишания въздух възлиза на 0,25 мг/л или надвишава тази стойност, то тогава е налице административно нарушение. В такива случаи може да бъде наложена глоба в размер от 500,00 € и на водача да бъде наложена забрана да управлява моторно превозно средство за период от един месец. В случай че водачът в миналото е бил санкциониран за шофиране в нетрезво състояние, е възможно глобата да достигне до 1.500,00 €, а периодът, за който се налага забраната за шофиране да бъде наложен за три месеца.

Административното постановление, с което биват налагани горепосочените санкции, подлежи на проверка и обжалване. Препоръчва се консултацията с адвокат. Възможно е техническото средство, с което е направена проверката, да не е било в изправно състояние. Също така са възможни грешки при определяне на размера на глобата или на забраната за шофиране. Препоръчва се консултацията с адвокат, който разполага с опит в областта на правото на движението по пътищата.

При това административно нарушение извършителят получава две контролни точки в централния регистър.

0,3 промила

Когато концентрацията на акохола в кръвта надвишава 0,3 промила, водачът може да бъде подведен под наказателна отговорност. Според немската съдебна практика при концентрация от 0,3 промила и повече е налице т.н. състояние на относителна негодност (relative Fahruntüchtigkeit). Според чл. 316 от Наказателния кодекс водачът, който заради употребата на алкохол не е в състояние да управлява сигурно автомобила, може да бъде наказан с парична глоба или да бъде отнета свободата му за период между един месец и една година. Шофирането в нетрезво състояние е наказуемо по чл. 316 от Наказателния кодекс, когато освен установените промили са налице и допълнителни признаци, които сочат за негодността на водача. Такива признаци могат да бъдат нарушения на правилника за движенията по пътищата, които са резултат от употребата на алкохол като напр. бавна скорост, криволиченето, пресичането на железопътни релси, пресичането на завой или пътуването на тъмно без светлина. Освен, че на извършителя могат да бъдат наложени строги наказателни санкции, е възможно да му бъде отнето разрешителното за управление на моторно-превозно средство и да бъде конфискувано шофьорското му свидетелство.

0,5 промила концентрация в кръвта

Когато шофьорът управлява моторно-превозно средство, въпреки че концентрацията на алкохол в кръвта му е равна или надвишава 0,5 промила, е налице административно нарушение, ако няма допълнителни признаци, които да сочат за негодността на водача да участва в пътното движение. Когато такива признаци са налице, тогава деянието може да бъде съставомерно по чл. 316 от Наказателния кодекс и да е свързано с предвидените в закона последствия (вж. т. 0,3 промила).

1,1 промила

Когато концентрацията на алкохол в кръвта надвишава 1,1 промила, водачът е абсолютно негоден да участва в пътното движение. Преминаването на границата е свързано с подвеждане под наказателна отговорност по чл. 316 от Наказателния кодекс. Законът предвижда налагане на парична глоба или лишаване от свобода в период между един месец и една година. Наред с наказателните последствия, съдът може да отнеме разрешителното за управление на моторно-превозно средство и да разпореди конфискацията на свидетелството за управление на МПС. Също така на службата, която издава разрешителните, се разпорежда за определен период от време да не издава ново разрешително на извършителя. Периодът, през който не може да бъде издадено ново разрешително, се определя от съда и може да трае между шест месеца и пет години. При рецидивисти и в случаи, когато последиците от шофирането в нетрезво състояние са тежки, може да бъде наложена забрана за неограничен период от време.

След изтичане на определения от съда период, може да бъде подадена молба за издаване на ново разрешително. Обикновено в практиката, когато установената концентрация надвишава 1,6 промила, бива издадено разрешителното, само ако водачът докаже своята медицинско-психологическа годност чрез представяне на експертиза (MPU-Gutachten).

В случаи на установена концентрация в кръвта, надвишаваща два промила, е възможно да бъде направена психиатрична експертиза, за да се установи, дали виновността на водача е ограничена или липсва.