Инфотека

Права на пострадалите при пътнотранспортни произшествия

Автор: Адвокат Петер Алике, Основни области на дейност: Гражданско право и право на обезщетение

Ако Вие или Вашето превозно средство сте пострадали в пътнотранспортно произшествие, ще се сблъсквате с много въпроси: Кой плаща обезщетение за нанесените материални щети? Имам ли право на обезщетение за неимуществени щети? Какви права имам при настъпила смърт на мой роднина в следствие на ПТП?

Тази статия предоставя обща информация за Вашите права в ролята на потърпевш в пътнотранспортно произшествие. В такава ситуация не се колебайте да се свържете с нас по телефона или да ни изпратите имейл. Можем да Ви съдействаме с първоначална оценка на обстоятелствата. Ако Вие не сте съпричинител на пътнотранспортното произшествие,то тогава лицето, което е отговорно за произшествието (или автомобила) е задължено да възстанови нашите такси: повече за това в статията.

Кой носи отговорност за щетите?

По принцип лицето, което умишлено или поради небрежност неправомерно нарушава живота, телесната цялост, здравето, свободата, имуществото или друго право на индивида, трябва да компенсира засегнатата страна за произтичащата от това щета, чл. 823, ал. 1, Граждански кодекс (BGB).

Ако по време на експлоатацията на моторно превозно средство се извърши такова нарушение, то по силата на специалната разпоредба чл. 7, ал. 1 от Закона за движението по пътищата (StVG), собственикът на моторното превозно средство е длъжен да компенсира за нанесените щети. Освен това водачът носи отговорност в съответствие с чл. 18, ал. 4. 1 от Закона за движението по пътищата (StVG). В съответствие с ал.1 Закон за задължителната застраховка (PflVG), притежателят на моторно превозно средство е задължен да има застраховка гражданска отговорност за себе си, собственика и водача, която да покрие щетите, нанесени на трети лица.

Съгласно чл. 115 от Закона за договорите за застраховка (VVG) исковете за щетите могат да бъдат предявени директно към застрахователя. На практика, това е и обичайната процедура. В случай, че ни предоставите данните на другия участник в ПТП, по-конкретно името и регистрационния номер на превозното средство, ние можем да разберем коя е отговорната застрахователна компания и да предявим претенциите Ви директно към нея.

Кои щети могат да бъдат компенсирани?

Допустими за обезщетение са следните щети:

 • Възстановяване на разходите за ремонт на превозното средство (фиктивно или конкретно изчисление на щетите)
 • Други щети, свързани с моторни превозни средства: например разходи за Пътна помощ и др.
 • Наем на автомобил и обезщетение поради прекратяване на ползването
 • Обезценяването на Вашия автомобил
 • Разходи с фиксирана ставка
 • Разходи за установяване на щета (експерт, оценка на разходите)
 • Разходи за лечение
 • Разходи (пътни разходи, разходи за грижи за деца)
 • Обезщетение за неимуществени вреди
 • Нетрудоспособност: загуба на приходи и нанесени щети на домакинството
 • Разходи за наказателно преследване


Обхват на исковете за обезщетение

По принцип лицето, отговорно за произшествието, трябва да възстанови състоянието, което би съществувало, ако не е настъпило обстоятелството по чл. 249, ал. 1 Граждански кодекс (BGB). Следователно те трябва след злополуката да получите обезщетенията, които биха довели до състоянието, което би съществувало преди злополуката. Тъй като по правило, лицето, отговорно за произшествието, не може да ремонтира автомобила сам и не може да Ви предостави заместващо превозно средство, той дължи необходимите за ремонта разходи по чл. 249, ал. 1, BGB.

 • Разходи за ремонт

Покриват се най-вече разходите за ремонт. Може да поправите автомобила си и да поискате обезщетение за направените разходи. Има случаи, в които е допустимо да Ви бъдат изплатени разходите за ремонт на база експертната оценка на вещото лице, без да е извършен ремонта, тоест възстановяване на „фиктивни разходи“. След претърпяване на инцидент стойността на моторно превозното средство намалява. Ето защо могат да бъдат предявени претенции за парична компенсация заради обезценяването на Вашето превозно средство.

 • Колата е била унищожена

Ако автомобилът е бил напълно унищожен при инцидента, то тогава не се предявяват претенциите са възстановяване на разходите за ремонт. В този случай се възстановяват разходите по осигуряването на еквивалентно заместващо превозно средство. За „унищожено превозно средство“ в юридически смисъл можем да говорим и в следните ситуации:

 • Ремонтът на превозното средство не е технически възможен или не гарантира експлоатационна безопасност. (пълна щета на МПС)
 • Ремонтът е нерентабилен, тъй като разходите за ремонт надхвърлят 130% от стойността на автомобила преди инцидента.
 • Ремонтът е неприемлив за пострадалото лице. Такъв може да бъде случаят по-специално за нови автомобили, ако превозното средство е претърпяло значителни щети.
 • ДДС

ДДС се плаща от лицето, отговорно за произшествието (или съответно застраховката му) само в случай, че превозното средство действително е било ремонтирано или е закупено еквивалентно заместващо превозно средство.

 • Наем на заместващо превозно средство или обезщетение поради прекратяване на ползването

Като пострадал, ако не можете да използвате автомобила си в следствие на произшествие, имате възможност да наемете заместващо превозно средство. Разноските за това ще Ви бъдат възстановени от лицето, отговорно за произшествието.

Въпреки това, дори и да не наемате кола, можете да поискате обезщетение, ако не сте в състояние да използвате Вашия автомобил поради злополука. В практиката тази така наречена компенсация за загуба на употреба се изчислява въз основа на таблици, според които имате право на определена сума на ден от повредата на превозното средство в зависимост от класа на превозното средство.

 • Разходи с фиксирана ставка

Съдебната практика предполага, че в контекста на уреждането на претенции, наред с други попадат и пощенски разноски, телефон и пътни разходи. Поради това по практически съображения всяка увредена страна има право на еднократна сума, за да компенсира тези разходи. Размерът на тази сума се оценява по различен начин от съдилищата, но обикновено е между 20,00 и 30,00 EUR.

 • Разходи за вещи лица

Лицето, отговорно за произшествието, може също така да Ви възстанови разходите за вещо лице, доколкото получаването на експертно становище е целесъобразно и необходимо. До такава ситуация се стига сравнително често, тъй като пострадалото лице в качеството си на лаик, не е в състояние да определи на каква сума възлизат щетите. По принцип можете сами да изберете експерт и да не се налага да бъдете консултиран от застрахователната компания на причинителя на ПТП.

Изключение може да се направи, само ако става въпрос за много малка, незначителна щета. В този случай съдебната практика счита, че не е необходимо становище. По-рано, Федералният съд е бил приел лимита за ремонт да бъде на приблизителна стойност. 700,00 евро бруто. В съдебната практика обаче, лимитът може да варира до 1.300,00 евро. Следователно в такива случаи е препоръчително да се потърси безплатна или при всички случаи по-благоприятна оценка от експерт.

 • Адвокатски хонорари

Причинителят на пътно транспортното произшествие е принципно задължен да Ви възстанови разходите по делото. Разходите Ви за адвокат трябва също да бъдат платени от лицето, отговорно за произшествието, ако ангажирането на адвокат е било необходимо и целесъобразно. Както вече можете да видите от множеството възможни щети, споменати по-горе, в случай на пътнотранспортно произшествие трябва да се вземат предвид различни аспекти. При това, Вие се сблъсквате с професионален застраховател на Гражданска отговорност, за когото уреждането на претенции е ежедневна дейност и следователно има значително предимство в тази материя. За да се установи някакъв принцип на равнопоставеност в настоящия случай, съдебната практика при пътнотранспортни произшествия счита назначаването на адвокат за необходимо. Препоръчително е да не разчитате на застраховката Гражданска отговорност на причинителя на ПТП, че щетите “ще се установят правилно". Практиката на адвокатите показва, че се извършват някои неправомерни удръжки. Освен това в частност има много спорни моменти и не е сигурно дали във Вашия конкретен случай може да има основание за иск. Тук можете да решите с помощта на правен съвет дали извънсъдебно или съдебно действие има основателен шанс за успех.

Искове за телесни повреди

Ако злополуката не само е причинила материални щети, но и вие или пътниците сте били ранени, имате право да предявите допълнителни искове:

 • Разходи за лечение, разходи за грижи за деца и др.

По принцип разходите за лечението трябва да бъдат възстановени. Въпреки това, тъй като те обикновено се поемат от социалноосигурителна институция или застрахователно дружество, претенциите срещу причинителят на ПТП се прехвърлят към тях, виж чл.116, Социален кодекс X (SGB X) и чл. 86 от Закона за застрахователните договори (VVG). В определени случаи услугите, които са включени в законово установеното здравно осигуряване не могат да осигурят достатъчно добро лечение, ето защо могат да бъдат поискани допълнителни здравни услуги.

В отделни случаи следва да се компенсират и личните пътни разходи за посещение при лекаря, както и пътните разходи на близки роднини за болнични посещения или разходи за детегледачка.

 • Загуба на доход, нанесени щети на домакинството

Ако в резултат на злополуката имате нанесена травма, която Ви пречи да вършите работата си и това води до определена загуба на доходи, тази щета също трябва да бъде компенсирана. Самостоятелно заетите лица, могат да предявят иск за обезщетение за загуба на печалба.

Тези искове обаче също могат да бъдат прехвърлени на трети лица, например ако получавате обезщетения от здравноосигурителната каса, заместващи заплатите. Виновникът за пътнотранспортното произшествие трябва да компенсира също така и нанесените вреди на домакинството. Това се случва, когато Вие, като пострадало лице, вече не можете да вършите домакинска работа в резултат на нараняването и по този начин не можете да дадете своя принос в рамките на Вашия брак.

 • Обезщетение за неимуществени вреди (Schmerzensgeld)

Не на последно място Вие имате право и на обезщетение за неимуществени вреди, чието предназначение е да послужи като компенсация за болката и страданията. Определянето на точния размер на обезщетението зависи от обстоятелствата в конкретния случай. Важно е да се отбележи, че в Германия обезщетенията за неимуществени вреди са сравнително ниски в сравнение с много други страни. Изчисляването на обезщетението се извършва в практиката на база преглед на съдебни решения, при които засегнатите лица са претърпели подобни наранявания. Съдът решава в крайна сметка за размера на обезщетението за неимуществени вреди, като взима предвид по-специално претърпените наранявания и болка, както и степента на виновност на лицето, отговорно за произшествието.


Права на преживелите лица в случай на произшествие, довело до смърт

За съжаление пътно-транспортните произшествия нерядко са причина за смъртта на някой от участниците в него.

Като роднина на починалото лице имате право на различни искове за обезщетение. Те включват обезщетение за разходи за погребение и щети, причинени от загуба на издръжка поради смъртта на Вашия съпруг или родител.

От няколко години насам в Германия има и така наречената помощ за преживели лица. Ако сте били в близки отношения с починалото лице и сте изпитали емоционално страдание в резултат на смъртта му, Вие имате право на обезщетение. Сумите на тези обезщетения все още са предмет на спорове, разглежда се всеки частен случай и като цяло има малко съдебна практика по този въпрос. В крайна сметка размерът на тази компенсация зависи и от конкретния случай. Въпреки това, тя вероятно би била в диапазона от 5.000,00 до 15.000,00 евро, в зависимост от близостта на отношенията.

Ако Вашата скръб в резултат на смъртта на роднина е толкова дълбока, че вече медицински доказано уврежда здравето Ви, възможно е да имате право на т.нар. „Обезщетение за вреди, нанесени от претърпян шок“, като сумата може да надхвърли горе споменатия диапазон.

Ако сте и наследник на починалото лице, имате право на обезщетение за моторното превозно средство, използвано по време на произшествието, както и, когато е приложимо, иск за обезщетение за неимуществени вреди на починалия, ако в резултат на произшествието той е страдал продължителен период на време до смъртта му.

Нашият правен съвет

Както сами разбрахте от статията, при решението на всеки отделен случай трябва да се вземат предвид редица индивидуални аспекти и обстоятелства. В случай, че лицето, отговорно за произшествието е единствен виновник, то Вашите адвокатски и съдебни разноски се поемат от неговата застрахователна компания. Затова в случай на щета не трябва да се притеснявате да се посъветвате с адвокат. Установено е, че в много от случаите, застрахователните дружества оценяват щетите на по-ниски стойности в сравнение с независимите оценители и дори, че биват отхвърлени основателни искове. Особено в случаите на телесна повреда съдействието на адвокат е от съществено значение, тъй като специално по отношение на обезщетенията за неимуществени вреди има обширна съдебна практика, която ние познаваме. Освен това ние разполагаме с опит във воденето на преговори със застрахователни компании и шансът да прокараме Вашите основателни претенции е напълно реален. Ако резултатът от преговорите не е задоволителен, можем да Ви съдействаме с предявяването на Вашите претенции по съдебен път.