Инфотека

Подновяване на българско свидетелство за управление на МПС

източник: Министерство на вътрешните работи на Република България, информацията е преработена от адв. д-р Мария Милушева, специалист по наказателно право

Издаването и подмяната на СУ на МПС са регламентирани в:

 • Закон за българските лични документи (ЗБЛД),
 • Правилник за издаване на българските лични документи (ПИБЛД),
 • Закон за движението по пътищата (ЗДвП),
 • Наредба № I-157/01.10.2002г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина,
 • Инструкция № Iз-417/10.03.2010г. за организацията и технологията на работа в структурите на МВР при издаване на българските лични документи,
 • Наредба №3/11.05.2011г. за изискванията за физическа годност към водачите на МПС и условията и реда за извършване на медицински прегледи за установяване на физическата годност на водачите от различните категории.

Свидетелствата за управление на МПС се издават при спазване принципа в Европейския съюз за обичайно пребиваване на лицата. При издаване на СУ на МПС лицето подписва декларация, че обичайното му пребиваване не е в друга държава-членка на Европейския съюз и че не притежава друго валидно свидетелство, издадено от държава - членка на Европейския съюз (чл. 151 ал. 5 ЗДвП). При деклариране на неверни данни лицето носи наказателна отговорност. Според чл. 313 НК се наказва с лишаване от свобода до три години или с поправителен труд, който потвърди неистина или затаи истина чрез писмена декларация.

Едно и също лице може да притежава само едно СУ на МПС, издадено от държава - членка на Европейския съюз. (чл. 151 ал.7 ЗДвП).

Подмяна на свидетелство за управление на МПС

Подмяна на СУ на МПС се извършва при изтичане срока на валидност, при подмяна на стар образец с нов, при промяна в данните на водача и при издаване на дубликат (чл.151 ал.9 ЗДвП).

Заявлението за подмяна на свидетелството за управление на МПС се подава в сектор "Пътна полиция" при ОДМВР по постоянния адрес на заявителя (независимо от това, в кой регион е издадено старото свидетелство). Лицето трябва да се яви лично или да подаде заявлението чрез упълномощено лице. В случай на упълномощаване е необходимо нотариално заверено изрично пълномощно съгласно чл. 17 ал. 5 от Закона за българските лични документи.

При подмяна на СУ на МПС на български граждани поради изтичане срока на валидност, заявление може да се подаде и в Районните управления на МВР само едновременно с подаването на заявление за друг български личен документ (лична карта или паспорт). Връчването на готовите СУ на МПС се извършва в сектор "Пътна полиция" при ОДМВР или Районното управление на МВР, където е подадено заявлението.


Необходими документи:

 • заявление по образец,
 • удостоверение и карта за оценка на физическата годност на водач на МПС или протокол и карта от Транспортна областна лекарска експертна комисия (ТОЛЕК) или Транспортна централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК) за съответната категория,
 • декларация, че обичайното му пребиваване не е в друга държава - членка на Европейския съюз и че не е притежател на валидно свидетелство, издадено от държава-членка на Европейския съюз,
 • старото СУ на МПС (след проверка на данните се връща на водача до изготвяне на новото свидетелство),
 • документ за платена държавна такса,
 • валиден личен документ.


При удължаване на СУ на МПС лицето подписва декларация, чрез която удостоверява следното:

„че обичайното ми пребиваване не е в друга държава-членка на Европейския съюз, и че не притежавам друго валидно свидетелство за управление на МПС, издадено от държава-членка на Европейския съюз“.


При деклариране на неверни данни лицето носи наказателна отговорност. Образците на декларацията във връзка с чл. 13, т. 6 от Наредба № I-157 на МВР от 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на МПС са лесно достъпни.

Внимание: Декларацията не бива да се попълва от български граждани с постоянно местожителство в Германия. Ако един гражданин противно на истината удостовери, че няма постоянно местожителство в друга държава на ЕС, а всъщност е регистриран в Германия, е възможно същият да бъде подведен под наказателна отговорност.

Нашият съвет

Подмяната на издадена в България шофьорска книжка с немска шофьорска книжка (Umschreibung), не е задължителна. За български граждани, които трайно са се установили да живеят в Германия, е препоръчително да подменят българското СУ на МПС с немско. Подмяната е най-добре да се извърши преди изтичане срока на валидност на свидетелството, издадено в България.

Статията има за цел да представи правното положение в общия случай и да послужи като първоначален ориентир без претенции за изчерпателност. Ако в нея не откриете отговор на Вашите въпроси, тогава е необходима индивидуална консултация с нас.