Инфотека

Конфискация на активи в практиката

Автори: адв. д-р Мария Милушева, адвокат, специалист по наказателно право, и Шайен Блум, стажант-юристПод мотото „престъплението не трябва да си струва“ възможностите за възстановяване на активи в съдебната система са увеличени до максимална степен. Инструментите за възстановяване на активи се прилагат често и последователно от съдилищата, прокуратурите и полицията, за да се постигне целта на наказателната политика за пълно възстановяване на активите във всеки отделен случай, преследвана от законодателя. Всяко наказателно производство, свързано с имуществени вреди, носи риск от финансови последици в допълнение към наказателната санкция. Въпросите, свързани с конфискацията на приходите от престъпления, продуктите от престъпления, средствата за престъпления и т.н., естествено се вземат предвид в нашата работа. Нашите клиенти получават подробна информация за възможните последици от конфискацията от самото начало и ние винаги се стремим при възможност да бъдат сведени до минимум финансовите последствия.

Осигуряване на конфискацията

За да се предотврати възможността извършителят или участникът да се „разпореди“ предварително с предметите, подлежащи на конфискация, може да се разпореди изземване на съответните предмети като обезпечителна мярка съгласно член 111b от Наказателно-процесуалния кодекс.

За да се осигури събирането на обезщетението, може да се разпореди и временен запор на имущество съгласно чл. 111d от Наказателно-процесуалния кодекс, който се извършва съгласно чл. 111е от Наказателно-процесуалния кодекс, например чрез запор на вземане. Въз основа на такова замразяване на имущество може да бъде наложен и запор на банкова сметка. Виртуални платежни средства, като например биткойни, също могат да бъдат конфискувани.

Заповед за конфискация

Окончателната конфискация се обявява едва в съдебното решение. Конфискация срещу други лица се постановява и в рамките на наказателното производство срещу извършителя или участника – в това отношение третото лице е участник в конфискацията по смисъла на чл. 424, параграф 1 от Наказателно-процесуалния кодекс. Още в периода между заповедта за конфискация и окончателното съдебно решение на засегнатите от конфискацията лица се забранява по силата на чл. 75, параграф 3 от Наказателния кодекс да се разпореждат с конфискуваните предмети, които все още са в тяхно владение. От момента на влизане в сила на съдебното решение държавата автоматично става собственик на конфискуваните предмети, чл. 75, параграф 1 от Наказателния кодекс – от този момент конфискуваните лица окончателно губят правото си да се разпореждат с предметите, по-специално те не могат повече да се разпореждат с тях без съгласието на държавата.

Съгласно чл. 459g, параграф 1 от Наказателно-процесуалния кодекс заповедта за конфискация на движимо и недвижимо имущество се изпълнява чрез отнемане на имуществото от лицето, срещу което е насочена заповедта. Ако трето лице е собственик на вещта, то се задължава да я предаде.

Изпълнение на заповеди за конфискация

За изпълнението на обезпечителните мерки, които изискват парично плащане – а именно в този случай заповедта за конфискация на ценности съгласно членове 73c, 74c от Наказателния кодекс – се прилага специалната особеност съгласно чл. 459ж, параграф 2 от Наказателно-процесуалния кодекс, според която тези обезпечителни мерки се изпълняват като претенции за парични вземания, а не като парични глоби. Докато при наказателни санкции под формата на парични глоби се предвижда заместваща мярка лишаване от свобода, при конфискацията тази опция не съществува. Ако засегнатото лице не е в състояние да заплати определената за конфискуване парична сума, то тогава се преминава към принудително изпълнение, аналогично на гражданско процесуалното производство. В такива казуси можем да съдействаме за прокарване на улеснения за плащане, а именно разсрочено плащане или отсрочване, съгласно чл. 459а от Наказателно-процесуалния кодекс.

Решения, които си струва да прочетете

По-долу са представени още няколко решения от съдебната практика на Федералния върховен съд относно конфискацията, които си струва да бъдат прочетени.

BGH, решение от. 28.8.2018 г. - 1 StR 103/18, NStZ-RR 2018, 335 - Конфискация въпреки плащането на застраховката

От решението следва, че конфискация може да се разглежда и ако ощетеното лице, например жертвата на кражба, е получило обезщетение за кражбата от застрахователното си дружество. Това е така, тъй като вземанията на ощетеното лице за възстановяване не са отпаднали в резултат на изплащането на обезщетението по смисъла на чл. 73d алинея 1 от Наказателния кодекс, а са преминали към застрахователя съгласно чл. 86 алинея 1 точка 1 от Закона за застрахователните договори. В този случай застрахователят трябва да се счита за ощетеното лице. Нарушителят не бива двойно обременен от това.BGH, решение от 27.3.2019 г. - 2 StR 561/18, NJW 2019, 2182 - Граници на конфискацията -. „Разваляне на пари“ като средство или обект на престъплението

Решението се отнася до случай на обмен на пари в контекста на сделки с наркотици. В тази връзка Федералният върховен съд заявява, че не е достатъчно извършителят да има право на съвместно разпореждане с приходите от престъплението, ако размени банкноти с „нисък“ номинал от предишна сделка с наркотици на друго лице, участващо в престъплението, за банкноти с „висок“ номинал, за да може да закупи нови количества наркотици. Не е налице придобиване „чрез“ или „в резултат на“ престъплението, така че то не е облага от престъплението по смисъла на чл. 73 от Наказателния кодекс, а само средство или предмет на последващо закупуване на наркотици от друго лице. За конфискация по членове 74, 74c от Наказателния кодекс обаче също не може да става дума, тъй като нарушителят нито е бил собственик на банкнотите към момента на решението, нито е осуетил конфискацията, като е върнал обменените банкноти, както е било планирано.

BGH, решение от 10.6.2020 г. - 3 StR 37/20, NStZ 2021, 557 - Конфискация на стойността на наркотиците

В решението Федералният върховен съд пояснява, че наркотичните вещества, придобити за лична употреба в Германия, не подлежат на конфискация съгласно членове 73, 73c от Наказателния кодекс. Въпреки че наркотичните вещества са предмет на престъпление по смисъла на чл. 33, изречение 1 от Закона за Движението на упойващи и наркотични вещества или чл. 74, ал. 2 от Наказателния кодекс, конфискация чрез горепосочените разпоредби (или конфискация на стойността съгласно чл. 74в, ал. 1 от Наказателния кодекс) е изключена, тъй като съгласно чл. 74, ал. 3, изречение 1 от Наказателния кодекс винаги е налице предпоставка предметите на престъплението да принадлежат на извършителя или да му се дължат. Собствеността върху незаконни наркотични вещества обаче не може да бъде ефективно придобита от самото начало поради нарушаване на законова забрана съгласно чл. 134 от Гражданския кодекс.

За разлика от това Федералният върховен съд отбелязва, че в случай на наркотици, придобити в чужбина, може да се разглежда придобиване на собственост, а следователно и конфискация на стойността съгласно чл. 74в от Наказателния кодекс, ако са направени съответните констатации.

BGH, решение от 14.10.2020 г. - 5 StR 229/19, NStZ 2021, 355 - Конфискация в случай на манипулиране на пазара

В горепосоченото решение Федералният върховен съд се занимава с определянето на придобитата вещ или на придобитите вещи по смисъла на чл. 73 от Наказателния кодекс в случаи на манипулиране на пазара. Съответно трябва да се прави разграничение между различните видове престъпления и да се провери точно дали престъплението е в причинна връзка с измерима парична облага за извършителя или за трето лице.

Следователно в случай на манипулиране, основано на информация и действия, трябва да се вземе предвид стойността на притежаваните акции в резултат на престъпното влияние върху цената на акциите, а не приходите от последваща (вече не пряко причинно-следствена) продажба. За разлика от това, в случай на манипулация, основана на търговия, приходите от продажбата трябва да бъдат конфискувани, тъй като в този случай те са в причинно-следствена връзка с престъпното въздействие на манипулацията, т.е. договорената продажба на активите.

BGH, решение от 02.03.2021 г. - 4 StR 366/20, NZV 2021, 471 - Предпоставки за конфискация на обезпечението на моторно превозно средство

Решението се отнася до случай, в който ответникът е осъден за няколко пътнотранспортни нарушения и е постановена конфискация на превозно средство, собственост на трето лице.

Съгласно чл. 74b ал. 3 т. 2 от Наказателния кодекс конфискацията на предмети, принадлежащи на трети лица, е възможна само ако съществува риск те да послужат за извършване на незаконни действия. В тази връзка Федералният върховен съд е посочил, че такива предмети са само продукти, средства или обекти на престъплението по смисъла на член 74 от Наказателния кодекс, т.е. чрез съответния предмет трябва да е извършено осъдено умишлено противоправно деяние от извършителя.

Следователно не е възможно да се конфискуват превозни средства от трети лица, ако конкретното превозно средство не е било използвано от нарушителя за извършване на пътнотранспортно нарушение. Винаги трябва да има конкретна препратка към вече извършено противоправно деяние; за обща конфискация на всички потенциално опасни предмети, от друга страна, не може да става дума.

BGH, решение от 28.7.2021 - 1 StR 519/20, DStR 2021, 2453 - Изпълнение на престъплението укриване на данъци в случай на сделки Cum-ex; конфискация на приходите въпреки давността за плащане на данъци

Решението се отнася до наказателната отговорност на сделките Сum-ex като укриване на данъци. В този контекст Федералният върховен съд установява, че дори евентуалното погасяване на вземанията на данъчните органи за възстановяване поради давност не изключва наказателната конфискация на основание чл. 73, ал. 1, изречение 2 от Наказателния кодекс във връзка с чл. 316j № 1 от Встъпителния закон към Наказателния кодекс. Член 316j № 1 от Встъпителния закон към Наказателния кодекс. В настоящия случай е налице укриване на данъци в големи размери или получаване на неоправдани данъчни предимства, като престъпленията са извършени преди 29 декември 2020 г., а решението за конфискация е взето едва след тази дата.