Инфотека

Европейска заповед за разследване

Автор: адв. д-р Мария Милушева, специалист по наказателно право

Европейска заповед за разследване


В практиката се наблюдава все по-честото приложение на европейската заповед за арест (EЗР) в трансгранични случаи. Настоящата статия представлява кратък обзор на същността и особеностите на тази процесуална мярка. Интересно е да се отбележи, че събирането на доказателства по наказателно производство в Германия срещу граждани, които пребивават или развиват дейност в чужбина, стана значително по-лесно, откакто беше транспортирана директивата за ЕЗР в българското законодателство. Посредством ЕЗР немските следствени служби могат да се доберат до показанията на свидетел, който се намира напр. в Австрия, България, Италия или да разпоредят обиск на жилище и събиране на доказателства в други държави. Също така ЕЗР прави възможно набирането на информация за финансови операции по чуждестранни банкови сметки в кратки срокове.

Същност на европейската заповед за разследване

Директивата относно европейската заповед за разследване беше приета на 3 април 2014 г. и намира приложение от месец май 2017 г. във всички държави членки на ЕС с изключение на Дания и Ирландия. ЕЗР е съдебно решение, което има за цел събирането на доказателства по наказателноправни въпроси. Особеното на тази мярка е нейното приложение извън държавата членка на ЕС, в която тя е била издадена. С помощта на ЕЗР всяка прокуратура респ. съдебен орган на държава от ЕС може да разпореди разпита на заподозряно лице или на свидетел, наблюдението на финансови транзакции или други процесуално-следствени действия на територията на друга държава членка на ЕС.

Издаване на европейската заповед за разследване

Европейска заповед за разследване се издава по образец. В приложение към директивата е поместен единен стандартен формуляр, който се попълва в държавата, в която се води разследването. Измежду задължителните реквизити на ЕЗР са описанието на престъпното деяние, което е предмет на разследване, както и описание на исканите действия по разследването и доказателствата, които трябва да бъдат събрани. Издаващите органи могат да използват европейската заповед за разследване, ако процесуално-следственото действие е необходимо, пропорционално и се допуска в сходни национални случаи. ЕЗР не бива да се издава, когато е налице средство, посягащо на човешките права на лицето в по-малка степен, отколкото процесуално-следственото действие, посочено в ЕЗР. В практиката европейската заповед за разследване се придружава с превод на официалния или на един от официалните езици на изпълняващата държава.

Изпълнение на европейската заповед за разследване

Според замисъла на директивата изпълняващият орган признава и изпълнява постъпилата ЕЗР, издадена в друга държава на ЕС, без да изисква допълнителни формалности. Изпълняващият орган прави необходимото за изпълнението на ЕЗР по същия начин и при същите условия и ред, както ако въпросното процесуално-следствено действие е било разпоредено в собствената му държава. Изключения правят случаите, в които изпълняващият орган реши да се позове на някое от основанията за непризнаване или неизпълнение или на някое от основанията за отлагане, предвидени в европейската директива.

Директивата относно европейската заповед за разследване определя строги крайни срокове за събирането на исканите доказателства. За решението относно признаването или изпълнението на ЕЗР са предвидени максимум 30 дни. Изпълняващият орган извършва процесуално-следственото действие без забавяне и не по-късно от 90 дни след постъпване на ЕЗР. Когато в определен случай е практически невъзможно изпълняващият орган да спази посочения срок или посочената конкретна дата в ЕЗР, той уведомява незабавно компетентния орган на издаващата държава, като посочва причините за забавянето и приблизителното време, необходимо за вземане на решението. В този случай срокът може да бъде удължен с най-много 30 дни.

С ЕЗР се ограничават основанията за отказ, като получаващият орган може да откаже да изпълни ЕЗР само при определени обстоятелства, напр., ако искането е в противоречие с основните принципи на правото на получаващата държава или вреди на интересите в областта на националната ѝ сигурност.

Временно предаване на задържани лица

В националните законодателства на държавите от ЕС е предвидено, че определени процесуални-следствени действия могат да се извършат само в присъствието на заподозряното лице. В такива случаи ЕЗР прави възможно временното предаване на задържани лица с цел събиране на доказателства на територията на издаващата държава. Предаването се извършва при условие, че лицето бъде върнато обратно в определения от изпълняващата държава срок.

Разпит на обвиняем или свидетел чрез видеоконференция

Чрез ЕЗР може да бъде осъществен разпита на лица в качеството им на свидетел или вещо лице, които се намират на територията на друга държава в ЕС. Държавата, в която се води разследването може да издаде ЕЗР за разпит на свидетеля или вещото лице чрез видеоконференция или друго аудио-визуално предаване. ЕЗР дава възможност да бъде проведен разпит на заподозряно или обвиняемо лице, което се намира в чужбина.

Свидетелите не са длъжни да дават показания в случаите, предвидени в българското законодателство или в законодателството на издаващата държава. Преди разпита свидетелите се информират за техните права и отговорността им, ако дадат неистински показания или премълчат някои обстоятелства. Аналогични са правата на вещите лица.

Изпълнението на Европейска заповед за разследване чрез видеоконференция или друго аудио-визуално предаване може да бъде отказано, когато обвиняемото лице не желае да даде показания.

След приключване на разпита компетентният орган съставя протокол, в който се посочват датата и мястото на разпита, самоличността на разпитаното лице, самоличността и функциите на всички лица, участвали в разпита, положените клетви и техническите условия, при които е проведен разпитът. Протоколът се изпраща на издаващия орган.

Ако свидетелят или вещото лице откажат да дадат обяснения, показания или заключения, въпреки че са длъжни, или дадат неверни обяснения, то тогава следва да се наложат същите санкции, които са предвидени в съответното национално производство при аналогични случаи.

С други думи при неявяване на разпит спрямо ЕЗР могат да бъдат наложени глоби и други наказателни санкции.

Информация за банкови сметки и банкови операции

Европейска заповед за разследване може да бъде издадена с цел да се установи дали дадено физическо или юридическо лице, срещу което се води наказателното производство, е упълномощено да се разпорежда, притежава или може да се разпорежда с една или повече сметки във всяка една банка на територията на Република България. Също така чрез ЕЗР могат да бъдат изисквани всички данни по установените сметки в България.

Европейска заповед за разследване може да бъде издадена с цел да се събере информация, представляваща банкова тайна, в частност за банкови операции, които са били извършени през определен период чрез една или повече банкови сметки. Изисканата информация може да включва и данните на наредителя и на получателя на дадена транзакция. Издаващият орган посочва в Европейската заповед за разследване основанията, поради които смята, че исканата информация е съществена за целта на наказателното производство.

Разследване чрез служител под прикритие

Посредством ЕЗР немската прокуратура може да отправи искане към Република България за провеждане на разследвания от служители под прикритие. Разследването под прикритие на територията на Република България се извършва в съответствие с българския Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за специалните разузнавателни средства. Единствено компетентните органи на изпълняващата държава имат правото да действат, да ръководят и да контролират операциите, свързани с разследването под прикритие. Продължителността на разследването под прикритие, подробните условия, както и правният статут на съответните длъжностни лица, участващи в разследвания под прикритие, се договарят между издаващата държава и изпълняващата държава, при надлежно зачитане на националното им право и процедури.

Прихващане на далекосъобщения с техническата помощ на друга държава-членка

Европейска заповед за разследване може да бъде издадена за прихващане на електронни съобщения в държавата членка, в която пребивава заподозряното лице. Европейската заповед за разследване може да бъде изпълнена чрез предаване на електронни съобщения незабавно към издаващата държава. Възможно е най-напред съобщенията да бъдат прихваната и записани в България и в последствие записите да бъдат предадени на немските власти. При издаване на ЕЗР или по време на прихващането издаващият орган може да поиска и разпечатване, декодиране или декриптиране на записа на далекосъобщенията.

Нашият съвет

Сътрудничеството на държавите членки на ЕС по наказателноправни въпроси се намира в процес на динамично развитие. Своевременната консултацията с адвокат в случай, че срещу Вас се води разследване в Германия, е препоръчителна. По трансгранични казуси можете да се доверите на експертизата на д-р Милушева, която е защитила дисертация в областта на европейското наказателно право и разполага с дългогодишен опит в областта на наказателното право.