Инфотека

Права и задължения на свидетеля в немското наказателно производство

Автор: адв. д-р Мария Милушева, специалист по наказателно право

Призоваването на свидетели е един от основните способи за установяване на фактите в немския наказателно-процесуален кодекс. Свидетелските показания допринасят за изясняването на важни за процеса факти и по принцип не могат да бъдат заменени с друг вид доказателства.

Задължение за явяване в съда

Ако получите призовка от съда или от прокуратурата в Германия, сте задължени да се отзовете. Свидетелят трябва да се яви на посочената дата, дори ако смята, че не може с нищо да подпомогне изясняването на случилото се. Задължението за явяване важи дори в случаи, когато свидетелят вече е дал показания пред съдия-следователя или в полицията. Може да бъдете освободен от задължението само в случай, че сте сериозно възпрепятстван, например при болест. Причината за възпрепятстването трябва да бъде съобщена незабавно на съда. В противен случай съдът може да разпореди свиделят да поеме разходите, причинени вследствие на неговото отсъствие. Също така съществува възможността на свидетеля да се наложи административна глоба и ако тя не може да бъде събрана по принудителен ред, се отрежда административно задържане. Принудителното довеждане на свидетеля също е предвидено в закона.

Задължение за даване на показания

С даването на показания свидетелят изпълнява своя граждански дълг. Показанията на свидетеля трябва да отговарят на истината. Той няма право да премълчава или да добавя нещо. След своя разказ свидетелят трябва да отговори на въпросите на съда, прокуратурата, защитата, процесуалния представител на частния обвинител и евентуално на обвиняемия. В случай че притежавате записки, с помощта на които можете да представите по-точно случилото се, можете да ги вземете със себе си на заседанието. По този начин спестявате на съда допълнителна работа и евентуално един повторен разпит.

Изключения от задължението за даване на показания

Родителите, децата, съпругата респ. съпругът, годеницата респ. годеникът, лицето, което съжителства с обвиняемия на съпружески начала както и други близки роднини на обвиняемия имат правото да откажат да дават показания. Представители на определени професии като адвокати, одитори, данъчни консултанти, лекари, психолози и т. н. могат да откажат да дават сведения за информация, която са получили в рамките на своята професионална дейност. Свидетел може да бъде заклет, в случай че съдът счете това за необходимо: например поради изключителната важност на показанията или за да се осигури даването на истинни показания. За лъжесвидетелстване законът предвижда наказание с лишаване от свобода от 1 до 15 години като размерът на санкциите подчертава важността на клетвените показания.

Юридически консултант на свидетеля

В случай че сте призован да дадете показания като свидетел, имате правото на разпита да присъства Ваш доверен адвокат. Помощта на адвокат ще Ви бъде необходима, ако се нуждаете от разясняване на Вашите процесуални права или искате да се възползвате от правото да откажете да давате свидетелски показания. В случай че сте станали жертва на престъпление, имате право като частен обвинител да си наемете процесуален представител. В определени случаи, напр. при сексуални престъпления или при престъпления, свързани с телесни повреди, може да подадете молба да Ви бъде назначен адвокат, чийто хонорар се поема от държавната хазна.

Обезщетение на свидетел

Всички свидетели, които трябва да се явят в съда или в прокуратурата, имат право на обезщетение. Обезщетението включва пропуснати доходи, пътни разноски и други разходи като разходи за такси или необходима нощувка. Преди датата на разпита свидетелят може да подаде молба да му бъде отпуснат аванс за очакваните пътни разноски.