Правни услуги

Транспортно и спедиторско право

Транспортното и спедиторско право представлява изключително специфична материя, която изисква специални юридически познания. Извършването на транспортна или спедиторска дейност често е свързано с преминаването на граница, затова при разрешаването на такива спорове наред с националните законови уредби трябва да се вземат предвид и поредица от европейски норми и международни спогодби. Адвокат Милушева се занимава от 2008 г. интензивно с транспортно и спедиторско право и разполага с необходимите професионалните познания, за да намери разрешение на Вашите проблеми.

Основните сфери на дейност обхващат:

  • изготвяне на общи условия при договори за превоз
  • консултация при сключване на договор за превоз
  • условия относно товарене и обезопасяване на товара
  • отговорност за настъпили по време на превоза щети
  • регулиране на щети от забавяне на доставка
  • налагане на финансови претенции срещу възложитела на превоза
  • уреждане на въпроси със застрахователни компании
  • административно-наказателни процедури пред немската Дирекция по транспортни превози и полицейските служби
  • аминистративно-наказателни производства пред районни, окръжни и областни съдилища

Полицийските служби и Дирекцията по транспортни превози извършват на територията на Германия постоянни, независещи от конкретно подозрение проверки. Непознаването на административно-правните норми може да доведе до нарушения и налагане на парични глоби, някои от които често са в голям размер. Адвокат Милушева дава консултации относно всички релевантни въпроси като правила за оборудване на автомобилите, задължителни документи, продължителност на шофиране и паузи на шофьорите и др.

В случаи на административно-наказателно постановление (Bußgeldbescheid) или производство тя предприема обстоен анализ на ситуацията и предлага компетентна преценка относно възможни следващи стъпки, шансове и срокове за обжалване и т.н.

Препоръчва се да се обърнете към нас веднага след настъпили по време на превоза щети или забавяне, направената проверка от пътна полиция или други подобни случаи, за да си осигурите още от самото начало целия спектър на нашите познания и опит.

Правни услуги