Правни услуги

Българско и немско семейно право

Семейното право е деликатна правна материя, която изисква специализирани познания и особено внимание към клиента. Адвокат Валерия Димитрова разполага с практически опит, придобит по време на работата ѝ в правната сфера както в България, така и в Германия. Благодарение на това тя познава в детайли особеностите и начина на работа на различните институции и съдилищата в двете държави и разликите между тях. Адвокат Димитрова извършва консултации и процесуално представителство по българско и немско семейно право. Тя работи в тясно сътрудничество с колега, който е специалист по немско семейно право, както и с колеги, практикуващи в България.

Адвокат Димитрова ще Ви изслуша с търпение и внимание и ще Ви обясни разбираемо юридическата терминология. Тя ще извърши задълбочена проверка на документите и фактите по конкретния казус и ще Ви консултира, прилагайки законодателството на България и Германия. Познаването на българската съдебна практика и вземането предвид особеностите на казусите, позволяват извършването на консултация в полза на най-ефективния и изгоден за Вас начин за разрешаване на проблема.

В областта на семейното право най-често отправяните въпроси към нас са свързани с:

 • Сключване на брак
  • Предпоставки за сключване на брак
  • Пречки за сключване на брак
  • Документи, необходими за сключване на брак
 • Лични и имуществени отношения между съпрузи
  • Режим на имуществени отношения между съпрузи
  • Придобиване на лично имущество по време на брака
  • Извършване на сделки с общо имущество на съпрузите
  • Разпореждане със семейно жилище – лична собственост на единия съпруг
  • Отговорност за задължения на семейството
  • Брачен договор
 • Фактическо съпружеско съжителство (съвместно съжителство без сключен брак)
 • Прекратяване на брака
  • Развод по взаимно съгласие
  • Развод по исков ред
  • Последици от прекратяването на брака
 • Осиновяване – условия, процедура и действие
 • Международно осиновяване (oсиновяване на деца от България от лица, пребиваващи в Германия)
 • Отношения между родители и деца
  • Упражняване на родителски права
  • Ограничаване и лишаване от родителски права
  • Спор при разногласия между родители относно пътуване на дете в чужбина – заместване на съгласието със съдебно решение
  • Издръжка

Поради специфичността на семейните отношения, някои постъпки, нарушаващи моралните принципи, са въздигнати от закона в престъпления. Това налага да защитите правата си както от семейноправна, така и от наказателноправна гледна точка. Докато адв. Димитрова разполага със задълбочени познания по българско и немско семейно право, адв. д-р Милушева може да Ви консултира по наказателноправни въпроси, респ. да поеме защитата Ви в наказателно производство. Това ни дава възможност да Ви предоставим комплексна правна защита, като намерим най-ефективния и целесъобразен изход от неприятни житейски ситуации.

На нашата помощ можете да разчитате, когато възникнат проблеми от наказателноправно и семейноправно ествество в ситуации като:

 • Домашно насилие (Gewaltschutzgesetz)
 • Сексуално насилие и малтретиране на деца
 • Размяна на обиди между съпрузи
 • Свидетелски показания в наказателно производство срещу съпруг, дете или други роднини
 • Международно отвличане на дете в чужбина
 • Неплащане на издръжка
 • Забрана за осъществяване на контакт с пострадалия
 • Забрана за посещаване определени населени места, райони или обекти и др.

Нашите услуги включват още указване на съдействие при изготвянето на:

 • Пълномощни
 • Декларации и други документи, предназначени да послужат пред българските и/или немските институции, като например: КАТ, МВР, общински органи, държавни агенции и др.

Предлагаме консултации по семейно право на адекватни цени и се съобразяваме със специфичните потребности на всеки клиент.

Правни услуги