Инфотека

Признават ли се професионалните категории C и D в Германия?

Автор: адв. д-р Мария Милушева, специалист по наказателно право

„Защо не ми признават книжката? Нали сме в Европейския съюз…“ – в тази статия ще намерите отговор на този въпрос и ще се запознаете с ограниченията, свързани с категориите C и D и техните производни. В нея ще намерите също така информация за смяната и удължаването на свидетелствата за управление на моторно превозно средство.

Признаване на категориите C и D в Германия

Шофьорска книжка, издадена от една от 28-те държави-членки на ЕС или от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, се признава навсякъде в Европейския Съюз. Това означава, че при преместване от една страна в друга страна от ЕС, свидетелството за управление на моторно превозно средство (СУМПС) теоретично не трябва се подменя. Относно ограниченията по отношение на периода на валидност на категориите C и D прочетете следващите точки.

Можете да шофирате в Германия със свидетелство за управление на МПС, издадено в друга европейска държава, ако:

  • СУМПС е валидно,
  • Вие сте навършили необходимата възраст, за да управлявате превозно средство от съответната категория,
  • СУМПС не е отнето временно, не е ограничено или не е анулирано в страната на издаване.


Задължително периодично обучение за професионалните шофьори

Съгласно Директива 2003/59/ЕО от 15.07.2003 водачите на пътни превозни средства за превоз на товари или пътници трябва да разполагат с начална професионална квалификация и редовно да се обучават. Водачите на МПС, които са придобили категориите C и/или D преди 10.09.2008 г. не са длъжни да придобиват начална квалификация.

Притежателите на удостоверение за професионална компетентност (УПК), което е придобито в България или друга държава членка на ЕС, могат да докажат наличието на задължителната професионална квалификация чрез:

  • свидетелството за управление на превозно средство, в което е нанесен хармонизирания код 95 на Общността, определен за тази цел, заедно с датата на изтичане на кода,
  • карта за квалификация на водач на МПС (Driver Qualification Card).

Карта за квалификация на водача на превозно средство, издадена от една държава-членка на ЕС, се признава във всички останали държави-членки на ЕС. Издадената в България карта важи в Германия, без да са необходими актове на признаване или заменяне.

Задължителното продължително обучение се провежда на всеки пет години преди края на валидността на документа, удостоверяващ задължителната квалификация. Продължаващото обучение има за цел актуализиране на знания, които са особено важни за работата на професионалните водачи, като специално се набляга на пътната безопасност и рационализирането на консумацията на гориво. Професионалните шофьори преминават продължаващото обучение в държавата-членка, в която имат обичайно местожителство, или в която работят. В Германия продължаващото обучение трае 35 учебни часа.

Период на валидност на категориите C и D в България и в Германия

За разлика от B-категория, която важи за неограничен период от време, при категориите за професионални шофьори има ограничения. Според немското право категориите C/D и техните производни се издават за срок от пет години. Немската държава има право да отказва признаването на придобити в друга държава-членка на ЕС професионални категории, които са придобити преди повече от 5 години.

Внимание: От 19.01.2013 г. е в сила промяната на Закона за българските лични документи по отношение на срока на валидност на СУМПС. Срокът на валидност на българското СУМПС за категории С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1E и Т е 5 години.

Придобитите в България категории C/CE и D/DE се признават в Германия, ако при смяна на адреса в Германия, считано от датата на тяхното издаване не са изминали пет години и - при категория C/CE - водачът не е навършил 50 години. След изтичане на петгодишния период категорията трябва да бъде подновена. Подновяването на категорията се извършва в държавата, в която водачът има постоянен адрес.

Ако европейски гражданин се установи в Германия и от датата на придобиване на категорията C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E са изтекли повече от 5 години, същият има право в рамките на 6 месеца след регистриране в Германия да поднови категорията.

Кога издадената в друга страна членка на ЕС категория C и D не важи в Германия?

Немските власти не са длъжни да признават шофьорски книжки, издадени в друга държава-членка на ЕС в случаите, в които:

  • правоспособността е придобита в чужбина, въпреки че водачът има постоянен адрес в Германия, освен ако не е бил ученик или студент по време на издаването му,
  • правоспособността е придобита в чужбина, въпреки че в Германия е била отнета за определения период от време или окончателно,
  • налице е съдебно решение, което забранява издаването на разрешително за определен период от време и разрешителното е издадено в чужбина въпреки забраната през точно този период,
  • периодът на валидност от пет години, считано от датата на издаване, е изтекъл и категорията не е била подновена по надлежния ред.

Наказуемо ли е управлението на автомобил с невалидна шофьорска книжка?

Управлението на МПС без шофьорска книжка представлява наказателно престъпление, за което законът предвижда в общия случай наказание лишаване от свобода от един месец до една година и парична глоба. При многократно нарушение на закона на нарушителя може да бъде наложено наказание лишаване от свобода.

Валидността на придобити в България или друга държава-членка на ЕС категории е разгледан обширно в практиката на Съда на Европейския съюз. Често информацията, която се предоставя от службите по местоживеене на водача, е подвеждаща. Случва се компетентната служба Fahrerlaubnisbehörde или Landratsamt да отказва признаването на шофьорска книжка, издадена в друга държава-членка на ЕС. Същевременно е напълно възможно дадената шофьорска книжка според европейското право да е напълно валидна. Точен отговор по отношение на валидността на определена шофьорска книжка или категория може да получите в нашата кантора.

Смяна на СУМПС с категория C и D (Umschreibung)

Притежателите на СУМПС с категории C/D с постоянно местожителство в Германия, могат да заменят българската си шофьорска книжка с немска. По време на процедурата е възможно анулиране на СУМПС, ако се окаже, че категорията е придобита неправомерно. Относно предимствата и недостатъците на тази процедура е необходима индивидуална консултация с адвокат, който да вземе предвид конкретните обстоятелства на случая и желанията на клиента.

Удължаване на СУМПС с категория C и D

Категорията трябва да бъде подновена в държавата, в която водачът има постоянен адрес. След изтичане на срока на валидност на категориите CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E водачът трябва да подаде молба за удължаване на СУМПС. Молбата се подава в службата по местоживеене Fahrerlaubnisbehörde или Landratsamt. Всяка община има възможност да постави различни изисквания към водачите при удължаване валидността на категориите C/D и техните производни. В общия случай трябва да бъдат представени удостоверение от лекар относно физическата и психическата годност на водача и удостоверение от очен лекар.

Нашият съвет

Неспазването на условията за признаване на придобити в чужбина професионални категории може да мина фатални административнонаказателни и наказателноправни последствия. Нашата кантора е специализирана в областта на правото на движение по пътищата. Адв. д-р Милушева разполага с тясно специализирани познания в сложната материя по признаване на европейски СУМПС в Германия. Тази статия представлява подробен обзор по тази тема. Възможно е въпреки това да не откриете задоволително разрешение на Вашия индивидуален случай. Молим за разбиране, че ангажиращата консултация е свързана с такса за консултация, чийто размер ще намерите в рубрика Tакси.